09192353890

09192353890

فرم مشاوره

Search

بیمه

مشاوره و ارائه خدمات بیمه تامین اجتمــاعی:

 

  • انجام و اجرای پیش ممیزی بیمه جهت ارائه به موسسه حسابرسی تامین اجتماعی
  • تهیه و تنظیم لوایح بیمه ایی
  • دفاع از پرونده ها در هیئت های حل اختلاف سازمان بیمه تامین اجتماعی 
  • پیگیری و اخذ مفاصا حساب بیمه
  • مشاوره و نظارت و کنترل رویدادهای مالی و انطباق آن با مجموعه قوانین سازمان تامین اجتماعی
  • حضور در جلسات و هیئت های حل اختلاف سازمان تامین اجتماعی

 

Filters
Sort
display