جستجو

استاد محمد قبول

(استاد محمد قبول)

-  عضو جامعه حسابداران رسمی ایران (iacpa)

-  عضو انجمن حسابداران خبره ایران

-  عضو انجمن حسابداری ایران (iaa )

انجمن حسابرسن داخلی (iaia)

- کارشناس رسمی دادگستری

 - عضو اصلی کمیسیون امور مالیات سازمان نظام پزشکی مشهد

 - عضو کمیته راهبردی مدیریت امور مالی شهرداری مشهد

 

-  عضو کمیته راهبردی مدیریت امور مالی شهرداری مشهد در سال1391

-  عضوکمیته مالی و مالیاتی شوای مرکزی نظام مهندسی کشور

- عضو کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی

فیلترها
Sort
display