مشاوره نرم افزار مودیان
دمو نرم افزار مودیان
Search

استاد فرشید فریدونی

( استاد فرشید فریدونی )

  •       سوابق تحصیلی
کارشناس حسابداری – دانشگاه شهید بهشتی
کارشناس ارشد حسابداری – دانشگاه شهید بهشتی
 دانشجوی دکتری مدیریت مالی – دانشگاه آزاد اسلامی

  •       اهم سوابق حرفه ای
مدیرکل مالیات بر ارزش افزوده استان تهران

  •          عضویت ها
حسابرس داخلی خبره – عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران
حسابدار رسمی – عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

  •    سوابق آموزشی
عضو هیات علمی انجمن حسابرسان داخلی ایران

مدرس دانشگاه ها و مراکز آموزشی معتبر کشور

Filters
Sort
display