مشاوره نرم افزار مودیان
دمو نرم افزار مودیان
Search

حسابداری و مالی

مشاوره و ارائه خدمات مالی:

  •    نظارت بر واحد حسابداری و انطباق آن با مجموعه قوانین و استانداردهای حسابداری
  •    تهیه و تنظیم صورت های مالی استاندارد به همراه یادداشت های مربوطه
  •    استقرار و پیاده سازی سیستم حسابداری تعهدی در سازمان های فاقد این ارزش 
  •    ثبت و نگهداری اسناد مالی واحد حسابداری و ارائه گزارشات دوره ای به مدیریت
  •    تجزیه و تحلیل نسبت های مالی چهارگانه بر روی صورت های مالی
  •    تغییر مدیریت بر صورت های مالی و گزارشات مالی درون سازمانی

مشاوره و ارائه خدمات حسابداری مدیریت:

·     تهیه و تنظیم و طراحی آئین نامه های مربوط به استراتژی مالی و مهندسی مالی

·     طراحی کدینگ یکپارچه

·     طراحی و اجرای دستورالعمل ها و روش ها

·     تعیین افزایش هوش مالی در سازمان ها

·     تهیه و تنظیم بودجه های عملیاتی و جامع

·     معماری مالی در سازمان ها

·     تهیه و تنظیم آئین نامه انضباطی و تعیین روابط کار بین کارفرما/کارگر

·     ارائه مشاوره و تنظیم ساختار و نمودار سازمانی و شناسنامه شغل

·     مشاوره حسابداری مدیریت

·     تهیه گزارشات توجیهی افزایش سرمایه شرکت

·     تهیه و تنظیم آئین نامه های اداری، خرید، فروش، دارایی ثابت، خزانه و صندوق، امور پرسنلی وانبارداری

·     تهیه و محاسبه طرح های توجیهی اقتصادی فنی و مالی و مدل های تجاری به زبان های گزارشگری مختلف

 

Filters
Sort
display