مشاوره نرم افزار مودیان
دمو نرم افزار مودیان
Search

حسابرسی

 مشاوره و ارائه خدمات حسابرسی داخلی – عملیاتی:

·         استقرار و راه اندازی سیستم حسابرسی داخلی

·         اندازه گیری سامت مالی در سازمان ها

·         اندازه گیری ریسک های مالی در سازمان ها 

·         اندازه گیری ارزیابی عملکرد در سازمان ها 

·         انجام حسابرسی عملیاتی با موضوع مشخص در یک دوره مالی خاص

 

 مشاوره و ارائه خدمات حسابرسی:

·         گزارش حسابرسی صورت های مالی

·         گزارش حسابرسی صورت های تلفیقی

·         گزارشات حسابرسی خاص و ویژه

·         خدمات کارشناسی رسمی دادگستری

Filters
Sort
display