مشاوره نرم افزار مودیان
دمو نرم افزار مودیان
Search

مالیــاتی

 مشاوره و ارائه خدمات مالیــاتی:

 • تهیه و تنظیم اظهارنامه های مالیاتی عملکرد و ارزش افزوده
 • تهیه و تنظیم لوایح مالیاتی مربوط به ادارات دارایی و ارزش افزوده
 • حضور در جلسات رسیدگی عملکرد و ارزش افزوده 
 • پیگیری و دفاع از پرونده های مالیاتی عملکرد و ارزش افزوده در هیئت های حل اختلاف
 • پیگیری و دفاع از پرونده های معافیت مالیاتی عملکرد و ارزش افزوده
 • اخذ مفاصا حساب و بستن پرونده های مالیاتی
 • اجرای مراحل تعیین حوزه مالیاتی و اخذ کد اقتصادی
 • اجرای مراحل ثبت نام، اخذ و تمدید گواهی ثبت نام در سامانه ارزش افزوده مالیاتی
 • پیش ممیزی اسناد ثبت شده و انطباق آن با مجموعه قوانین و بخشنامه های مربوطه
 • حضور در جلسات و هیئت های حل اختلاف مالیاتی و ارزش افزوده
 • ارائه و مشاوره و انتقال دانش فنی در حوزه قانون مالیات های مستقیم
 • انجام کلیه امور مربوط به تعدیل و مفاصا حساب مالیات بر ارث
 • پیگیری و استرداد مالیات های مازاد پرداخت شده
 • ارائه گزارش های عارضه یابی از مالیات مطالبه شده

مشاوره و ارائه خدمات ممیزی رعایت قوانین:

·         ممیزی و بررسی رعایت الزامات قانون پولشویی به همراه گزارش ریسک های آن

·         ممیزی و بررسی رعایت الزامات قـــانون مالیــات ها به همــراه گزارش ریسک های آن

·         ممیزی و بررسی رعایت الزامات قانون کار به همراه گزارش ریسک های آن

·         ممیزی و بررسی رعایت الزامات استانداردهای حسابداری به همراه گزارش ریسک های آن

·         ممیزی و بررسی رعایت الزامات قانون تجارت به همراه گزارش ریسک های آن

·         ممیزی و بررسی رعایت الزامات قانون پولشویی به همراه گزارش ریسک های آن

 

Filters
Sort
display