مشاوره نرم افزار مودیان
دمو نرم افزار مودیان
Search

راهنمای کاربردی حسابرسی از شناخت، رسیدگی تا گزارش نویسی

راهنمای کاربردی حسابرسی از شناخت، رسیدگی تا گزارش نویسی
42,000 تومان

راهنمای کاربردی حسابرسی از شناخت، رسیدگی تا گزارش نویسی 

توضیحات:

 یکی از دشواری هایی که پیوسته حسابرسان و یا موسسات حسابرسی با آن دست به گریبان هستند فراگیری و آموزش کاربردیعمليات حسابرسی میباشد که به دلیل پرهزینه بودن آن غالب مؤسسات درباره ی این جستار بسیار مهم کاری به عمل نمی آورند. افزون بر آن، نبود مجموعای کاربردی در این زمینه نیز موجب گردید که تعدادی از حسابرسان از اطلاعات بایسته برای امر حسابرسی برخوردار نباشند و پیرو آن عملیات حسابرسی آن طور که باید انجام نشود و در نتیجه گزارش حسابرسی که برایند عملیات حسابرسی است از کیفیت شایسته نیز برخوردار نباشد. به همین دلیل فرایند عملیات
حسابرسی از شناختتارسیدگی و گزارش نویسی به صورت کاربردی در کتاب حاضر تدوین و در اختیار علاقمندان قرار گرفته است. در این مجموعه نخست شناخت کاربردی از حساب ها و جستارهای مورد حسابرسی و همچنین شیوه ی افشای آن در  صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی ارایه شده و آنگاه اهداف حسابرسان از رسیدگی به حساب ها را مشخص کرده و سپس برنامه ریزی و روشهای رسیدگی به حساب ها و جستارهای مورد حسابرسی و سرانجام روش نگارش بندهای توضیحی مربوط به همان حساب و یا جستار مورد حسابرسی به صورت نمونه ای ارایه گردیده است. در بخش شناخت به حسابها و جستارهای مورد حسابرسی سعی گردید مطالب و اطلاعات اساسی و کاربردی که حسابرسان در جریان عملیات حسابرسی بیشتر با آنها روبرو هستند، بیان شود و در این ارتباط از استانداردهای حسابداری و حسابرسی و همچنین سایر منابع معتبر استفاد گردیده است و در بخش پسین، برنامه ریزی و روشهای رسیدگی به تفکیک هر حساب و جستار مورد حسابرسی آورده شده است. برنامه ریزی و روش های رسیدگی گنجیده در این بخش بر اساس برنامه ریزی و روشهای مورد رسیدگی که تا تاریخ تدوین این مجموعه مورد تأیید جامعه ی حسابداران رسمی نیز قرار گرفته، استفاد شده است و در فرجامین مرحله از فرآیند عملیات حسابرسی که گزارش نویسی است سعی گردید با ارایه نمونه های گوناگون بندهای توضیحی، حسابرس با نحوه نگارش بندهای توضیحی هر حساب و موضوع مورد حسابرسی آشنا شود. |


نویسنده:سیدرضاتقوی تکیار

 سال چاپ:1398

تعداد صفحات: 448 صفحه

راه ارتباطی با ما :

 

02144485481
09901918618
وب سایت:

https://www.radinhesab.ir/

راهنمای کاربردی حسابرسی از شناخت، رسیدگی تا گزارش نویسی 

توضیحات:

 یکی از دشواری هایی که پیوسته حسابرسان و یا موسسات حسابرسی با آن دست به گریبان هستند فراگیری و آموزش کاربردیعمليات حسابرسی میباشد که به دلیل پرهزینه بودن آن غالب مؤسسات درباره ی این جستار بسیار مهم کاری به عمل نمی آورند. افزون بر آن، نبود مجموعای کاربردی در این زمینه نیز موجب گردید که تعدادی از حسابرسان از اطلاعات بایسته برای امر حسابرسی برخوردار نباشند و پیرو آن عملیات حسابرسی آن طور که باید انجام نشود و در نتیجه گزارش حسابرسی که برایند عملیات حسابرسی است از کیفیت شایسته نیز برخوردار نباشد. به همین دلیل فرایند عملیات
حسابرسی از شناختتارسیدگی و گزارش نویسی به صورت کاربردی در کتاب حاضر تدوین و در اختیار علاقمندان قرار گرفته است. در این مجموعه نخست شناخت کاربردی از حساب ها و جستارهای مورد حسابرسی و همچنین شیوه ی افشای آن در  صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی ارایه شده و آنگاه اهداف حسابرسان از رسیدگی به حساب ها را مشخص کرده و سپس برنامه ریزی و روشهای رسیدگی به حساب ها و جستارهای مورد حسابرسی و سرانجام روش نگارش بندهای توضیحی مربوط به همان حساب و یا جستار مورد حسابرسی به صورت نمونه ای ارایه گردیده است. در بخش شناخت به حسابها و جستارهای مورد حسابرسی سعی گردید مطالب و اطلاعات اساسی و کاربردی که حسابرسان در جریان عملیات حسابرسی بیشتر با آنها روبرو هستند، بیان شود و در این ارتباط از استانداردهای حسابداری و حسابرسی و همچنین سایر منابع معتبر استفاد گردیده است و در بخش پسین، برنامه ریزی و روشهای رسیدگی به تفکیک هر حساب و جستار مورد حسابرسی آورده شده است. برنامه ریزی و روش های رسیدگی گنجیده در این بخش بر اساس برنامه ریزی و روشهای مورد رسیدگی که تا تاریخ تدوین این مجموعه مورد تأیید جامعه ی حسابداران رسمی نیز قرار گرفته، استفاد شده است و در فرجامین مرحله از فرآیند عملیات حسابرسی که گزارش نویسی است سعی گردید با ارایه نمونه های گوناگون بندهای توضیحی، حسابرس با نحوه نگارش بندهای توضیحی هر حساب و موضوع مورد حسابرسی آشنا شود. |


نویسنده:سیدرضاتقوی تکیار

 سال چاپ:1398

تعداد صفحات: 448 صفحه

راه ارتباطی با ما :

 

02144485481
09901918618
وب سایت:

https://www.radinhesab.ir/

Write your own review
  • Only registered users can write reviews
*
*
Bad
Excellent
*
*
*
*
Filters
Sort
display